Cartref

Asesiad Llesiant ar gyfer ardaloedd Gwynedd a Môn

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 wedi creu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar gyfer pob ardal awdurdod lleol yng Nghymru er mwyn sicrhau bod cyrff cyhoeddus yn gweithio gyda’i  gilydd i greu gwell dyfodol i bobl Cymru.

Ar gyfer Gwynedd a Môn mae’r ddau Fwrdd wedi dod at ei gilydd i gydweithio, ac mae’n bartneriaeth sy’n cynnwys prif asiantaethau’r rhanbarth.

Mae Bwrdd Gwasanaethau Gwynedd a Môn wedi rhannu’r ddwy sir yn 14 o ardaloedd llai. Mae gwaith ymchwil wedi cael ei wneud ar ran y Bwrdd ar bob un o’r 14 ardal er mwyn deall a dysgu mwy am eu llesiant.

Cafodd nifer o sesiynau cyhoeddus eu cynnal yn yr ardaloedd hefyd ac roedd holiadur ar gael ar-lein er mwyn casglu barn trigolion am eu cymunedau. Mae llyfrynnau gwybodaeth ar gyfer pob ardal dal ar gael ar dudalennau Gwynedd a Môn.

Bwriad y gwaith ymchwil a’r sesiynau oedd galluogi’r Bwrdd i lunio asesiad fydd yn y pendraw yn arwain at gynllun i wella llesiant Gwynedd a Môn. Mae dwy ddogfen wedi eu creu -un ar gyfer  Gwynedd ac un  ar gyfer Ynys Môn  ac yn crynhoi’r wybodaeth sydd wedi ei gasglu  yn ogystal â barn trigolion.

Beth yw’r camau nesaf?

Erbyn mis Ebrill 2018 bydd y Bwrdd yn cyhoeddi Cynllun o Lesiant Lleol ar gyfer ardaloedd Gwynedd a Môn. Bydd yn Bwrdd yn eich cynnwys yn y broses a bydd yn awyddus i glywed eich barn am yr hyn fydd yn gweithio o fewn eich cymunedau a’ch ardal i wella llesiant.

Felly, yn ystod y misoedd nesaf byddwn yn cynnal nifer o gyfarfodydd a gweithdai gyda phobl sydd â diddordeb mewn bod yn rhan o lunio’r Cynlluniau Llesiant ar gyfer Gwynedd a Môn i rannu eu syniadau a’u barn gyda ni.

I fynd i’r fersiwn Saesneg o’r wefan hon yna cliciwch yma.